Posts Tagged ‘remondis szczecin’

Ciecz tiksotropowa

Monday, September 16th, 2019

W górnej części na poziomie terenu trzeba zbudować betonową ścianę prowadzącą o średnicy większej 0 10+30 cm od średnicy studni. Taka ściana, zwykle kątowa z poziomą półką u dołu, powinna być zagłębiona odc. I m pod terenem. W ten sposób na poziomie terenu wytwarza się szpara pomiędzy obudową studni i ścianką prowadzącą o szerokości ok. 5+15 cm. …read more

Studnie cienkościenne

Sunday, September 15th, 2019

Studnie cienkościenne nazywa sie „studniami powłokowymi”. Studnie takie budowane są odcinkami o średnicy do 6 m i długości 6+12 m. Grubość ścian jest mała: ok, 12+14 cm. Ciężar jednego segmentu sięga jednak 20 000+60 000 kG. Końce elementów zaopatrzone są w stalowe kołnierze, łączone za pomocą śrub lub spawane. …read more

Kesony-dzwony

Sunday, September 15th, 2019

Kesony-dzwony zawiesza się nad miejscem pracy na łańcuchach umocowanych na rusztowaniach stałych lub pływających albo opiera na dźwignikach ustawionych na wznoszonej budowli. Ten ostatni sposób ma zastosowanie w przypadku kesonów-dzwonów o konstrukcji pływającej. Po wyparciu wody z dzwonu i wyrównaniu podłoża wykonuje się mur fundamentowy wewnątrz komory roboczej. W miarę wykonywania fundamentu dzwon podnosi się do góry na łańcuchach lub dźwignikach. W celu zrównoważenia wyporu wody, jaki powstaje po wypełnieniu dzwonu sprężonym powietrzem, obciąża się go od góry balastem. …read more

Zalety i wady fundamentów kesonowych

Sunday, September 15th, 2019

Głębsze opuszczanie kesonów jest jedynie mozliwe bez przebywania robotników w komorze roboczej. Jest to możliwe przy zastosowaniu zautomatyzowanych zespołów do urabiania i wydobycia gruntu, sterowanych ze strefy normalnego ciśnienia. Sposób ten jednak nie jest jeszcze rozpowszechniony. Kesonowy sposób wykonania fundamentów jest jednym z najbardziej pewnych sposobów fundamentowania, zapewniającym wysoką jakość robót oraz szybkość ich wykonania. Do zalet tego sposobu fundamentowania należy zaliczyć: a. …read more

Choroby kesonowe

Sunday, September 15th, 2019

Choroby kesonowe mają wiele odmian; od najlżejszych niedyspozycji do bardzo poważnych i ciężkich porażeń organizmu. Zależy to od odporności organizmu, wielkości nadciśnienia, czasu przebywania pod sprężonym powietrzem oraz szybkości dekompresji. Dla ochrony więc zdrowia pracujących ogranicza się wielkość nadciśnienia w kesonie oraz czas pracy pod sprężonym powietrzem i ustala gię minimalny czas na wyśluzowanie z kesonu. Według polskich przepisów kesonowych, wielkość ciśnienia w kesonie nie może przekraczać 4 atn, a czas przebywania pod sprężonym powietrzem ograniczony jest do 2+7 godzin na dobę W zależności od panującego w kesonie ciśnienia. Czas dekompresji ustalony tam został na 54-60 minut w zależności od wielkości nadciśnienia, a czas kompresji 3+12 minut. …read more

STUDIA PROJEKTOWE

Sunday, September 8th, 2019

STUDIA PROJEKTOWE Jakkolwiek wodociągi są inwestycją kosztowną, to jednak koszt budowy w przeliczeniu na rok pracy nie jest wysoki. Okres amortyzacyjny urządzeń wodociągowych wynosi 25-75 lat; dla sieci; której koszt stanowi 70-90% ogólnych kosztów budowy wodociągu, okres amortyzacyjny wynosi 50 lat. Budowa wodociągu, a przede wszystkim studia projektowe, muszą być przeprowadzone z całą starannością, aby zapewnić możliwie niski koszt 1 m wody, a ponadto mają zapewnić jak najdłuższą trwałość urządzeń. Opracowanie projektu wodociągów polega na dokładnych studiach wstępnych, dotyczących przede wszystkim wyboru źródła zaopatrzenia w wodę. Studia te oprzeć należy na materiałach topograficznych, klimatologicznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych (mapy, przekroje geologiczne sporządzane na podstawie wierceń). …read more

ujecia wody powierzchniowej

Sunday, September 8th, 2019

Gdy osiedle będzie zaopatrywane z ujęcia wody powierzchniowej, wówczas należy zbadać: – stany wód i ich zmienność, – natężenie przepływu dla wód płynących, – głębokość i powierzchnię zbiornika (dla wód stojących), – właściwości -i zmiany fizyczne, chemiczne i bakteriologiczne wody, ,przebieg zjawisk lodowych w zimie, W związku z zaopatrywaniem osiedli wiejskich a, zazwyczaj w wody gruntowe, szczegółowe studia projektowe będą bardziej skomplikowane, bowiem poza zbadaniem wydajności ujęcia i jakość wody studia te obejmować muszą badanie obudowy geologicznej. Należy przy tym zbadać budowę geologiczną nie tylko samego ujęcia, lecz również okolicy. Uczynić to należy w ce11J1. -określenia wydajności ujęcia. Ustalenie zasobów złoża wody podziemnej należy opracować zgodnie Z podaną w zarządzeniach Prezesa Centralnego Urzędu Geologii (CUG):w sprawie zasad sporządzenia i zatwierdzania projektów robót geologicznych. …read more

Projektujac zbrojenie, nalezy uwzglednic w tym przypadku jego udzial w procesie zageszczania mieszanki.

Thursday, September 5th, 2019

Projektując zbrojenie, należy uwzględnić w tym przypadku jego udział w procesie zagęszczania mieszanki. Połączenia prętów szkieletu muszą być spawane. Szkielet powinien mieć pionowe pręty stężające średnicy minimum 8 mm w maksymalnych odstępach 60 cm. Pręty te przekazują drgania na niżej położone części zbrojenia. Przy wibrowaniu za pośrednictwem szkieletu zbrojenia występują dwa rodzaje drgań: drgania poziome tłumione szybko w miarę napełniania komory formy i pionowe, przekazywane przez pręty stężające, odznaczające się jednakową amplitudą wzdłuż całej wysokości szkieletu. …read more

Boczne przestrzenie kaset pomiedzy przegrodami grzejnymi i wibracyjnymi zamkniete sa pionowymi bokami ksztaltujacymi obrzeza pionowe elementów

Wednesday, September 4th, 2019

Boczne przestrzenie kaset pomiędzy przegrodami grzejnymi i wibracyjnymi zamknięte są pionowymi bokami kształtującymi obrzeża pionowe elementów. Zamocowane są one w sposób powodujący odsuwanie się tych boków na zewnątrz w trakcie podnoszenia do góry elementów z kasety. Pozwala to na wyjmowanie gotowych elementów bez potrzeby uchylania boków. Pozioma dolna przestrzeń kasety jest zamknięta stałym elementem zamocowanym do przegrody grzejnej. Każda przegroda jest wyposażona w dwa koła jezdne do przesuwania ich po torze. …read more

Przeprowadzone doswiadczenia wykazaly, ze najlepsze efekty uzyskuje sie rozmieszczajac wibratory na poziomych belkach laczacych i synchronizujacych ich drgania

Wednesday, September 4th, 2019

Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że najlepsze efekty uzyskuje się rozmieszczając wibratory na poziomych belkach łączących i synchronizujących ich drgania. Sposób formowania elementów płytowych za pośrednictwem wprowadzenia w drgania całej formy został zastosowany również w zakładzie produkcji elementów prefabrykowanych w Bukareszcie. Widok formy bateryjnej zainstalowanej w zakładzie prefabrykacji w Bukareszcie dostosowanej do objętościowego zagęszczania mieszanki betonowej odbywa się w sposób analogiczny jak przy formowaniu z zastosoowaniem wibrowania objętościowego w formach płaskich. W miarę napełniania formy mieszanką betonową jest ona poddawana wibracji za pośrednictwem wibratorów zamocowanych do formy. Zasadniczą cechą tego sposobu formowania jest właściwa amortyzacja formy oraz synchronizacja drgań wibratorów. …read more