Posts Tagged ‘kesony fundamentowe’

Wskazówki konstrukcyjne

Thursday, September 19th, 2019

Podamy tu specjalne dodatkowe zalecenia przy konstruowaniu studni opuszczanych. Ilość zbrojenia w obudowie powinna zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji pracującej w trudnych warunkach i powinna wynosić co najmniej 1,5+2,0 razy tyle, ile wynosi minimalna ilość zbrojenia dla danego przekroju. Naprężenia ścinające powinny być przenoszone przez strzemiona lub pręty odgięte i nawet tam, gdzie naprężenia te mogą być przeniesione przez beton, daje się konstrukcyjnie strzemiona. Otulenie prętów zbrojenia — ok. 5 cm. …read more

„Odstawianie” noży studni opuszczanych

Tuesday, September 17th, 2019

Nie udalo się wykonać szczelnego korka i strop wykonano z trudnościami. Dlatego dla szybu S-22a zastosowano inną metodę, polegającą na tym, że właściwy żelbetowy strop kesonowy na poziomie 2,40 m nad nożem wykonano pod sprężonym powietrzem w kesonie zamkniętym na poziomie terenu za pomocą prowizorycznego drewnianego stropu kesonowego. Operacja ta powiodła się całkowicie i taki sposób przeróbki studni na kesony był potem stosowany kilkakrotnie. Warto tu przytoczyć następujące uwagi oparte na doświadczeniach z budowy szybów metra warszawskiego. Nie należy forsować (za pomocą gwałtownego pompowania wody ze studni, stosowania materiałów wybuchowych itp.) studni opuszczanych z bagrowaniem podwodnym. …read more

Fundament ciężkiej prasy w zakładzie przemysłowym

Tuesday, September 17th, 2019

W istniejącym zakładzie przemysłowym należało wykonać studnię o głębokości ok. 5 m pod poziomem terenu, aby można było pomieścić w hali prase o wysokości 10 m. Studnia żelbetowa miała wymiary w planie m. Studnie opuszczano do rzędnej 6,20 m. Zabetonowano podwodnie korek betonowy. …read more

Ciecze tiksotropowe

Monday, September 16th, 2019

Ciecze tiksotropowe mają szereg różnych właściwości, które sprawiają, że znalazły one zastosowanie w wiertnictwie, odlewnictwie, papiernictwie i różnych innych przemysłach. Od 20 lat cieczy tikostropowych używa się w budownictwie, wprowadzając nowe możliwości wykonywania budowli i konstrukcji podziemnych. Cechy zawiesiny sproszkowanego ilu w wodzie zostały poznane najpierw w wiertnictwie. Od roku 1901 stosuje się metodę wiercenia z płuczką iłową. Wcześniej — bo w roku 1888 poznano cechy iłu zbudowanego z minerału zwanego montmorylonitem. …read more

Kształt i wymiary kesonu

Sunday, September 15th, 2019

Górną powierzchnię fundamentu wyprowadza się zwykle do poziomu terenu, a w rzekach nieco poniżej poziomu najniższej wody, tak aby odsadzka przykryta była zawsze wodą i nie była nigdy widoczna. Powierzchniom bocznym muru fundamentowego nadaje sie zazwyczaj pochylenie ku środkowi albo wykonuje się je pionowo z odsadzkami. Pozwala to na stopniową zmianę przekroju fundamentu i ułatwia jego zagłębianie. Fundamentom z pochylonymi ścianami nadaje się zwykle nachylenie I : 30+1 : 50, niekiedy jest ono większe do— chodzi nawet do I : 3,5, jak to ma czasem miejsce przy niegłębokich fundamentach wymagających dużej powierzchni posadowienia. Rodzaje kesonów Kesony klasyfikuje się w zależności od kierunku zagłębiania oraz od rodzaju materiału, z którego zostały wykonane. …read more

Budowa fundamentu kesonowego

Saturday, September 14th, 2019

Przy budowie fundamentu kesonowego mur fundamentowy wykonuje się na stropie kesonu. Zagłębia się on w grunt w miarę podkopywania ścian w komorze roboczej. Przez cały czas głębienia poziom muru utrzymuje się powyżej poziomu wody. Aby uchronić świeży mur przed rozerwaniem się wskutek zatarcia się w gruncie podczas opuszczania, wykonuje się go w płaszczu ochronnym, który ustawia się na krawędziach stropu kesonu. Po zagłębieniu kesonu do właściwego poziomu zabetonowuje się komorę roboczą, zdejmuje rury szybowe i zapełnia betonem pozostałe po nich otwory w murze fundamentowym. …read more

Długość kesonu

Saturday, September 14th, 2019

Jako górną granicę długości kesonu przyjmuje się 50 m. Przy większej długości zachodzi konieczność stosowania środków zabezpieczających konstrukcję przeciw przeciążeniu wskutek niejednorodności gruntu lub niewłaściwego jego urabiania. Szerokość kesonu powinna zapewniać wygodną pracę w komorze roboczej — nie powinna być ona mniejsza od 2+2,5 m. Stosunek długości do szerokości kesonu K — wynosi zazwyczaj 1 i dochodzi czasem do K 4. W praktyce stosowane były jednak kesony odbiegające od tych wymiarów i proporcji. …read more

RODZAJE I SCHEMATY WODOCIAGOW

Monday, September 9th, 2019

RODZAJE I SCHEMATY WODOCIĄGOW W zależności od zasięgu zaopatrywania w wodę rozróżniamy cztery rodzaje wodociągów: lokalne, osiedlowe, grupowe i centralne. Zależnie od pionowego ukształtowania terenu budowane są wodociągi jedno-, dwu- lub wielostrefowe. Wodociągi lokalne zaopatrują jeden lub kilka domów bądź też jedno gospodarstwo, wodociągi osiedlowe bądź miejskie – osiedle lub miasto, wodociągi grupowe – grupę osiedli wiejskich lub miasteczek, centralne – miasto i wsie sąsiednie. Poza tym – zależnie od sposobu zasilania sieci – budowane są wodociągi: grawitacyjne i pompowe. Koszty jednostkowe wodociągu wiejskiego dla osiedla liczącego kilkaset mieszkańców są zwykle bardzo duże. …read more

ujecia wody powierzchniowej

Sunday, September 8th, 2019

Gdy osiedle będzie zaopatrywane z ujęcia wody powierzchniowej, wówczas należy zbadać: – stany wód i ich zmienność, – natężenie przepływu dla wód płynących, – głębokość i powierzchnię zbiornika (dla wód stojących), – właściwości -i zmiany fizyczne, chemiczne i bakteriologiczne wody, ,przebieg zjawisk lodowych w zimie, W związku z zaopatrywaniem osiedli wiejskich a, zazwyczaj w wody gruntowe, szczegółowe studia projektowe będą bardziej skomplikowane, bowiem poza zbadaniem wydajności ujęcia i jakość wody studia te obejmować muszą badanie obudowy geologicznej. Należy przy tym zbadać budowę geologiczną nie tylko samego ujęcia, lecz również okolicy. Uczynić to należy w ce11J1. -określenia wydajności ujęcia. Ustalenie zasobów złoża wody podziemnej należy opracować zgodnie Z podaną w zarządzeniach Prezesa Centralnego Urzędu Geologii (CUG):w sprawie zasad sporządzenia i zatwierdzania projektów robót geologicznych. …read more

W rurach tworza sie brazowo zabarwione osady

Saturday, September 7th, 2019

W rurach tworzą się brązowo zabarwione osady, zmniejszające stopniowo przekrój i ich zdolność przepływową . Przekrój rur zmniejsza się przeciętnie ,o l()/o rocznie. Poza tym bakterie żelaziste działają niszcząco na rury; pod osiedlonymi w rurach koloniami bakterii powstają punkty anodowe, w których żelazo. ulega rozpuszczeniu. Rura wskutek korozji (zjawisko elektrochemiczne) może być przeżarta w tych miejscach w ciągu kilku miesięcy. …read more