Posts Tagged ‘kahrs podłogi’

Do wykonywania witrazy zelbetowych nadaje sie doskonale bialy cement.

Wednesday, September 11th, 2019

Stosując cement portlandzki należy używać jako kruszywo białe mączki i grysiki marmurowe. W zależności od projektu rozróżniamy elementy okien bądź małe (dla jedne kwatery), o boku nawet poniżej 50 cm, albo też elementy wielkowymiarowe aż do wielkości całego okna włącznie. Zbyt dużych elementów okiennych nie zaleca się stosować, gdyż wtedy formy są ciężkie i drogie, a ponadto tak duże okna są trudne przy montażu i łamliwe. Aby zachować dokładne wymiary i gładką powierzchnię, konieczne jest obicie form drewnianych blachą. Po częściowym stwardnieniu betonu następuje obróbka kamieniarska, którą należy wykonać ze szczególną starannością. …read more

Sztuczny piaskowiec

Wednesday, September 11th, 2019

Do wykładania cokołów itp. bardzo dobrze nadaje się sztuczny piaskowiec; wykonywany z mieszanek. Na 100 kg mieszanki daje się 25 kg cementu i niezależnie od zabarwienia piaskowca 0,2 kg łyszczyku (miki).Na przykład do wykonania szarego sztucznego piaskowca na 100 kg. należy użyć 12,4 kg mączki białej perła z Czerny, 25,0 kg mączki szarej jasnej, 12,4kg grysiku białego perła z Czerny, 25,0 kg grysiku jasnego, 25,0 kg, cementu i 0;2 kg łyszczyku. Inne odcienie uzyskane być mogą przez użycie cementu jaśniejszego, ciemniejszego lub odpowiednio zabarwionego. …read more

Obróbka powierzchni sztucznych kamieni

Tuesday, September 10th, 2019

Powierzchnia zmywana. Zmywanie powierzchni kamieni sztucznych mą na celu odsłonięcie wewnętrznej struktury zaprawy lub betonu i uzyskanie przez to zamierzonego efektu wzrokowego. Dlatego też, ustalając skład mieszanki, należy tak dobrać składniki, ażeby uzyskać zamierzone wrażenie. Mieszanie składników powinno być staranne, aby później po odsłonięciu kruszywa przez zmywanie osiągnąć jednolitą strukturę całej powierzchni. Zamiast łyszczyku dobrze jest użyć połyskujących ziaren krzemku węgla, drobno potłuczonych odpadów porcelany, czarnego grysiku z krystalicznego żużla wielkopiecowego itp. …read more

Okna specjalne

Tuesday, September 10th, 2019

Okna do piwnic i suteren gospodarczych domów mieszkalnych składają się z ościeżnicy, skrzydła, które można odchylać lub wyjmować, oraz z podokiennika. Do kompletu należą ponadto dwie małe kulki betonowe o średnicy 25 mm, zakładane w skośnych wgłębieniach ościeżnicy w celu zabezpieczenia otwartego okna. Oprócz opisanych wyżej rodzajów okien żelbetowych monolitycznych, które znalazły u nas duże rozpowszechnienie, stosuje się za granicą, głównie w budownictwie monumentalnym, okna żelbetowe utworzone z pojedynczych szczelin i ościeżnic. Najbardziej rozpowszechniony jest typ MT opatentowany w Belgii i wielu innych krajach. Przekrój poprzeczny elementów tych okien jest bardzo zróżnicowany; posiadają one wręby do podwójnego szklenia przy odległości szyb 32 mm. …read more

Szary granit.

Tuesday, September 10th, 2019

Po przesianiu ubija się mieszaninę w formach. Następnie należy postępować jak ze zwykłym betonem. Szlifowanie i polerowanie nie różni się od obróbki powierzchni lastryka. Szary granit. Przygotowanych 5 mieszanin składowych zarabia się każdą oddzielnie do konsystencji trochę rzadszej niż wilgotna ziemia, a potem przepuszcza się razem przez sito 3 do 4 ml dobrze miesza i ubija, Podajemy trzy pierwsze mieszaniny: 1. …read more

Mieszanki do marmurowania

Tuesday, September 10th, 2019

Mieszanki do marmurowania i do żyłek należy również starannie przesiać i przygotować jak poprzednio. Ilości farb mogą ulegać wahaniom, zależnie od wymaganej intensywności barw i pożądanych odcieni.. Aby nie pomylić mieszanin, należy je przechowywać w skrzynkach które oznacza się literami (jak wyżej) według kolejności przygotowania. Mieszanki podstawowe zarabia się wodą destylowaną lub deszczową, każdą oddzielnie, tak aby utworzyły się grudki różnych wielkości, aż do wielkości kurzego jaja. Mieszanki d. …read more

RODZAJE I SCHEMATY WODOCIAGOW

Monday, September 9th, 2019

RODZAJE I SCHEMATY WODOCIĄGOW W zależności od zasięgu zaopatrywania w wodę rozróżniamy cztery rodzaje wodociągów: lokalne, osiedlowe, grupowe i centralne. Zależnie od pionowego ukształtowania terenu budowane są wodociągi jedno-, dwu- lub wielostrefowe. Wodociągi lokalne zaopatrują jeden lub kilka domów bądź też jedno gospodarstwo, wodociągi osiedlowe bądź miejskie – osiedle lub miasto, wodociągi grupowe – grupę osiedli wiejskich lub miasteczek, centralne – miasto i wsie sąsiednie. Poza tym – zależnie od sposobu zasilania sieci – budowane są wodociągi: grawitacyjne i pompowe. Koszty jednostkowe wodociągu wiejskiego dla osiedla liczącego kilkaset mieszkańców są zwykle bardzo duże. …read more

Podstawowe materialy geologiczne

Sunday, September 8th, 2019

Studia klimatologiczne dotyczą średnich miesięcznych temperatur i opadów, średnich i największych głębokości zamarzania gruntu oraz przeciętnych długości termicznych pór roku. Podstawowe materiały geologiczne, hydrologiczne i meteorologiczne mogą być uzyskane z Państwowego Instytutu Geologicznego -oraz Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego. Obserwacje poziomu wód gruntowych prowadzone przez PIHM, jakkolwiek odnoszą się do wód I horyzontu, to jednak mają duże znaczenie dla studiów projektowych i poszukiwania wody. Brakujące dane należy uzupełnić na podstawie przeprowadzonych badań w terenie, przede wszystkim aktualnych danych o osiedlach, zakładach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt i roślin oraz zasięgu upraw rolnych i leśnych. Przedmiotem dalszych: (szczegółowych) studiów będą prace hydrometryczne oraz badania jakości. …read more

Ustalenie zasobów wód podziemnych

Sunday, September 8th, 2019

Ustalenie zasobów wód podziemnych zależnie od wagi zagadnienia odbywa się w jednej z trzech kategorii: C -obejmuje nie wstępne. W szczególności należy oprzeć się na regionalnych przesłankach geologicznych, hydrogeologicznych i hydrogeologiczno-meteorologicznych, wynikających z literatury i materiałów archiwalnych. Poza tym należy przeprowadzić wizję lokalną istniejących źródeł i ujęć wód podziemnych i zebrać orientacyjne dane co do wydajności tych źródeł. B – Przy zaliczeniu zasobów wody podziemnej do kategorii B należy przeprowadzić pompowania próbne p:r; zy trzech ustalonych depresjach, co najmniej w ciągu 1 doby dla każdej depresji. Obowiązują szczegółowe badania wody: chemiczne i bakteriologiczne. …read more

Wystepowanie NH3 i HN02

Friday, September 6th, 2019

Występowanie NH3 i HN02, a tym bardziej HN03 w głębokich studniach świadczy o pochodzeniu mineralnym tych związków. Wody takie są, zazwyczaj nieszkodliwe, lecz powinny podlegać kontroli sanitarnej. W celu Wykrycia HN02 należy ogrzać w ciągu 5 min próbkę zawierającą 10 cm wody badanej z 0,5 cm odczynnika Griessa od +70 do +80 -c. Jeżeli barwa nie występuje, to zawartość HN02 jest mniejsza niż 0,01 mglI. Większa zawartość HN02 daje zabarwienie od jasnoróżowego do jaskrawoczerwonego, zależnie od stopnia stężenia. …read more