„Odstawianie” noży studni opuszczanych

Nie udalo się wykonać szczelnego korka i strop wykonano z trudnościami. Dlatego dla szybu S-22a zastosowano inną metodę, polegającą na tym, że właściwy żelbetowy strop kesonowy na poziomie 2,40 m nad nożem wykonano pod sprężonym powietrzem w kesonie zamkniętym na poziomie terenu za pomocą prowizorycznego drewnianego stropu kesonowego. Operacja ta powiodła się całkowicie i taki sposób przeróbki studni na kesony był potem stosowany kilkakrotnie. Warto tu przytoczyć następujące uwagi oparte na doświadczeniach z budowy szybów metra warszawskiego. Nie należy forsować (za pomocą gwałtownego pompowania wody ze studni, stosowania materiałów wybuchowych itp.) studni opuszczanych z bagrowaniem podwodnym. Jeśli przy opuszczaniu studni napotyka się trudności lub też gdy studnia odchyla się znacznie Od pionu, należy przejść na metodę sprężonego powietrza. Keson łatwiej jest prowadzić i prostować niż studnię bagrowaną pod wodą. Należy szczególnie ostrożnie i powoli opuszczać studnie i kesony z obudową opuszczaną przy przejściu z gruntów czwartorzędowych w trzeciorzędowe. Jeżeli strop gruntów trzeciorzędowych ma znaczny upad, utrzymanie pionowości obudowy jest bardzo trudne i wymaga wielkiej ostrożności przy prowadzeniu robót. „Odstawianie” noży studni opuszczanych na zewnątrz powierzchni obudowy, choć zalecane przez wiele podręczników technicznych, jest niewskazane. Szczelina pozostawiana w gruncie przez „odstawiony” na zewnątrz powierzchni nóż ułatwia przenikanie wody z górnych warstw, co niejednokrotnie poważnie utrudniało roboty. Warto jeszcze tu dodać, że początkowo uważano, że do wykonania szczelnego i dostatecznie wytrzymałego stropu kesonowego konieczne jest wykucie w obudowie studni dostatecznej bruzdy i zabetonowanie stropu umocowanego w tej bruździe. Praktyka wykazała, że dalej warunek taki nie zawsze był dotrzymywany; rezygnowano więc z wykuwania bruzdy i uzyskiwano szczelny i wytrzymały strop. Starano się także konstruować możliwie lekkie stropy i obciążać je balastem, np. strop Żelbetowy obciążony od góry obiąženiem 15 000 kG/m2 mógł przenosić od dołu nadciśnienie sprężonego powietrza 30 000 kG/m2, przy czym jego zbrojenie dolne i górne było wymiarowane na takie same obciążenia równe 15 000 kG/m2. [podobne: gont bitumiczny instrukcja montażu, kesony fundamentowe, intech legnica ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gont bitumiczny instrukcja montażu intech legnica kesony fundamentowe