Kesony-dzwony

Kesony-dzwony zawiesza się nad miejscem pracy na łańcuchach umocowanych na rusztowaniach stałych lub pływających albo opiera na dźwignikach ustawionych na wznoszonej budowli. Ten ostatni sposób ma zastosowanie w przypadku kesonów-dzwonów o konstrukcji pływającej. Po wyparciu wody z dzwonu i wyrównaniu podłoża wykonuje się mur fundamentowy wewnątrz komory roboczej. W miarę wykonywania fundamentu dzwon podnosi się do góry na łańcuchach lub dźwignikach. W celu zrównoważenia wyporu wody, jaki powstaje po wypełnieniu dzwonu sprężonym powietrzem, obciąża się go od góry balastem. Do obciążenia dzwonu używany jest balast stały lub wodny. Jako balast stały używane są zazwyczaj bloki betonowe lub belki stalowe. Balastem wodnym napełnia się zbiorniki umieszczone w stropie dzwonu lub w pontonach. Przez regulację napełnienia zbiorników uzyskuje się możliwość samoczynnego podnoszenia się i opuszczania dzwonu. Kesony-dzwony mają zastosowanie przy budowie fundamentów na głębokiej wodzie, gdy grunt pozwala na posadowienie fundamentu na poziomie dna. Stosowane są one również przy wykonaniu i rozbiórce różnego rodzaju konstrukcji podwodnych. W praktyce fundamentowej kesony—dzwony stosuje się w wyjątkowych przypadkach, gdyż odpowiednie do ich zastosowania warunki gruntowo-wodne występują bardzo rzadko. Z tych też względów nie będą one omawiane w dalszym ciągu niniejszego opracowania. Fundamenty kesonowe stosuje się w przypadku ciężkich budowli, takich jak: podpory mostów, zapory wodne, nabrzeża oraz duże obiekty przemysłowe i budowlane, gdy zachodzi potrzeba wykonania fundamentów w nawodnionych gruntach lub na terenach pokrytych wodą. Za pomocą kesonu można zagłębić fundamenty do 30+35 m poniżej poziomu wody, przy takim zagłębieniu kesonu ciśnienie w komorze roboczej dochodzi do granicznej wartości 3+3,5 atn, przy której praca w kesonie jest jeszcze ze względów zdrowotnych możliwa. [patrz też: remondis szczecin, rodzaje oczyszczalni ścieków, cermotor ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cermotor remondis szczecin rodzaje oczyszczalni ścieków