Doświadczenia z pogrążaniem pali, ścianek szczelnych i rur

Doświadczenia z pogrążaniem pali, ścianek szczelnych i rur prowadzone były przez kilka instytutów naukowych (np. w ZSRR jeszcze przed 1939 r.). Napotykano różne trudności praktyczne, które udawało się stopniowo przezwyciężać. Sposób wykonywania fundamentów na studniach pogrążanych wibrowaniem rozpowszechnił się w ZSRR, szczególnie w budownictwie morskim i mostowym. Również w Chińskiej Republice Ludowej wykonano szereg dużych robót fundamentowych mostowych na dużych rzekach stosując metodę wibracyjnego pogrążania rur o dużej średnicy. W Rumunii wykonano tą metodą fundamenty przez Dunaj. Istota metody wibracyjnej polega na tym, Że dzięki drganiom elementu pogrążanego zmniejszeniu ulega tarcie o grunt. Równocześnie dodatkowa składowa siła pionowa, wywołana drganiami, współdziała przy pogrążaniu się elementu pod wpływem ciężaru własnego. Grunt z wnętrza rury lub studni jest usuwany różnymi metodami — i to jeśli możliwe. poniżej zagłębienia noża. Wynik działania wibracji uzależniony jest od kilku parametrów, które muszą być odpowiednim wzajemnym stosunku, aby nastąpiło pogrążenie elementu w grunt. Istnieje pewna amplituda krytyczna A, przy której rozpoczyna się zagłębianie elementu, ale przy amplitudzie Al przyrost prędkości zagłębienia zaczyna się zmniejszać, tzn., że istnieje tylko pewien zakres amplitud skutecznych. Efekty wyrażone w ciśnieniu na element ograniczone są do pewnego zakresu prędkości, a więc i amplitud. W sprawach podstaw teoretycznych metody wibracji, jak również wskazań technologicznych, należy odwołać sie do literatury specjalnej. Tu wskażemy tylko na następujące zagadnienia: 1. Metoda wibracyjna dobrze służy do przezwyciężania tarcia o grunt zwłaszcza w gruntach niespoistych; jej udział w pokonywaniu oporu czołowego (dolnego) jest dużo mniejszy. 2. W celu osiągnięcia dobrych wyników należy dostosowywać do każdego rodzaju grantu, głębokości pogrążania i ciężaru elementu pogrążanego) parametry maszyny wibracyjnej; częstotliwość i amplitudę drgań, ciężar elementów wibrujących i całej maszyny wibracyjnej. Jak już powiedziano wcześniej, efekty uzyskuje się tylko dla ograniczonych zakresów parametrów. [patrz też: nomi tczew, arpapol, asmet lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: arpapol asmet lublin nomi tczew