Posts Tagged ‘wkłady kominowe ze stali nierdzewnej’

Woda jest tloczona do sieci zaopatrzonej w srodku ukladu w jeden lub wiecej hydroforów

Monday, September 9th, 2019

Woda jest tłoczona do sieci zaopatrzonej w środku układu w jeden lub więcej hydroforów. Różnorodność schematów jest w praktyce znacznie większa, ze względu na odmienne warunki naturalne oraz na różne kombinacje schematów poszczególnych elementów wodociągu. Na przykład gdy wodociąg jest zaopatrywany w wodę powierzchniową, przy czym osiedle jest położone na terenie znacznie wyższym niż ujęcie, wówczas schemat wodociągu może być skomplikowany i składać się z następujących urządzeń: ujęcia, stacji pomp, oczyszczalni, zbiornika wyrównawczego, stacji pomp II stopnia, zbiornika wieżowego lub terenowego na wzgórzu, sieci rozdzielczej . W wodociągach przemysłowych stosowane s często tzw. obiegowe systemy zaopatrzenia (recyrkulacje lub zawracanie wody). …read more

Podstawowe materialy geologiczne

Sunday, September 8th, 2019

Studia klimatologiczne dotyczą średnich miesięcznych temperatur i opadów, średnich i największych głębokości zamarzania gruntu oraz przeciętnych długości termicznych pór roku. Podstawowe materiały geologiczne, hydrologiczne i meteorologiczne mogą być uzyskane z Państwowego Instytutu Geologicznego -oraz Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego. Obserwacje poziomu wód gruntowych prowadzone przez PIHM, jakkolwiek odnoszą się do wód I horyzontu, to jednak mają duże znaczenie dla studiów projektowych i poszukiwania wody. Brakujące dane należy uzupełnić na podstawie przeprowadzonych badań w terenie, przede wszystkim aktualnych danych o osiedlach, zakładach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt i roślin oraz zasięgu upraw rolnych i leśnych. Przedmiotem dalszych: (szczegółowych) studiów będą prace hydrometryczne oraz badania jakości. …read more

Badania zródel naturalnych

Saturday, September 7th, 2019

Dla każdej kategorii obowiązuje opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, tekstowe, tabelaryczne i graficzne. Badania źródeł naturalnych powinny być prowadzone w ciągu kilku lat i w różnych porach roku, aby określić przeciętny stosunek najmniejszego wydatku źródła do wydatku największego. Gdy stosunek ten wynosi od 1 : 2 do 1 : 5 wówczas źródła te zaliczamy do trwałych, gdy wynosi , l : 20 lub więcej – do nietrwałych. Próby wody źródlanej należy pobierać przez długi okres przy różnych wydatkach wody. Szczególnie ważna jest ochrona wody źródlanej przed jej zakażeniem na terenie ujęcia. …read more

pozadana jest woda miekka

Saturday, September 7th, 2019

Żelazo i mangan występujące w wodzie w niewielkich ilościach są nieszkodliwe z punktu widzenia higieny; natomiast większych ilości Charakterystyka wody zależnie od stopnia twardości . Do napełnienia kotłów parowych bojlerów i urządzeń ogrzewczych pożądana jest woda miękka, ze względu na tworzenie się na wewnętrznych ściankach kotłów i naczyń trudnego do usunięcia kamienia oraz dodatkowe straty opału. Woda twarda nie nadaje się np. do gotowania grochu lub fasoli; potrawy są twarde ze względu na tworzenie się obu tych pierwiastków, a szczególnie manganu, woda ze względów zdrowotnych, smakowych i gospodarczych nie powinna zawierać. W zupełnie przezroczystych wodach gruntowych, nie zawierających wolnego tlenu, związki żelaza występują często w ilościach do 1 mg/I i więcej. …read more

Wystepowanie NH3 i HN02

Friday, September 6th, 2019

Występowanie NH3 i HN02, a tym bardziej HN03 w głębokich studniach świadczy o pochodzeniu mineralnym tych związków. Wody takie są, zazwyczaj nieszkodliwe, lecz powinny podlegać kontroli sanitarnej. W celu Wykrycia HN02 należy ogrzać w ciągu 5 min próbkę zawierającą 10 cm wody badanej z 0,5 cm odczynnika Griessa od +70 do +80 -c. Jeżeli barwa nie występuje, to zawartość HN02 jest mniejsza niż 0,01 mglI. Większa zawartość HN02 daje zabarwienie od jasnoróżowego do jaskrawoczerwonego, zależnie od stopnia stężenia. …read more

Arsen wystepuje niekiedy w wodach gruntowych

Thursday, September 5th, 2019

Arsen występuje niekiedy w wodach gruntowych, np. w okolicach Kudowy i Złotego Stoku na Śląsku. Graniczna zawartość As powinna wynosić poniżej 0,1 mglI. Wskutek długotrwałego korzystania w Złotym Stoku z wody zawierającej powyżej 0,2 mg As w litrze wystąpiły w ubiegłych dziesiątkach lat powszechne zatrucia. Związki radioaktywne występują prawie we wszystkich wodach gruntowych, w Gdańsku w ilości odpowiadającej 29 10-9 g Ra/l . …read more

Rozklad amplitud drgan scianek rozdzielczych jest rózny i wykazuje znaczne rozbieznosci

Thursday, September 5th, 2019

Rozkład amplitud drgań ścianek rozdzielczych jest różny i wykazuje znaczne rozbieżności. Drgania o najmniejszej amplitudzie występują w sąsiedztwie miejsc zamocowania przegród elementami łączącymi, tj. w sąsiedztwie boków formujących, wkładek stabilizujących itp. Istnieją rozwiązania z zamocowaniem wibratorów na dwóch sąsiednich przegrodach formy. W ten sposób każdy wibrator obsługuje dwie sąsiednie przegrody wibrujące i zapewnia wibrację z amplitudą 0,1-0,4 mm, przy częstotliwości 2800 min-l, co zapewnia właściwe zagęszczanie mieszanki o konsystencji 8 cm stożka opadowego. …read more

Przeprowadzone doswiadczenia wykazaly, ze najlepsze efekty uzyskuje sie rozmieszczajac wibratory na poziomych belkach laczacych i synchronizujacych ich drgania

Wednesday, September 4th, 2019

Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że najlepsze efekty uzyskuje się rozmieszczając wibratory na poziomych belkach łączących i synchronizujących ich drgania. Sposób formowania elementów płytowych za pośrednictwem wprowadzenia w drgania całej formy został zastosowany również w zakładzie produkcji elementów prefabrykowanych w Bukareszcie. Widok formy bateryjnej zainstalowanej w zakładzie prefabrykacji w Bukareszcie dostosowanej do objętościowego zagęszczania mieszanki betonowej odbywa się w sposób analogiczny jak przy formowaniu z zastosoowaniem wibrowania objętościowego w formach płaskich. W miarę napełniania formy mieszanką betonową jest ona poddawana wibracji za pośrednictwem wibratorów zamocowanych do formy. Zasadniczą cechą tego sposobu formowania jest właściwa amortyzacja formy oraz synchronizacja drgań wibratorów. …read more

Formowanie elementów w formach o pracy ciaglej wagi ogólne

Wednesday, September 4th, 2019

Formowanie elementów w formach o pracy ciągłej wagi ogólne. Ogólnie biorąc, rozwiązania form bateryjnych o pracy ciągłej mogą być stosowane według trzech układów: I – forma bateryjna o pracy ciągłej bez konieczności wyprowadzania przegród poza urządzenie, II – forma bateryjna o pracy ciągłej z obiegiem przegród poza formą w celu ich oczyszczenia, smarowania i przygotowania do następnego formowania, III – forma bateryjna o pracy ciągłej i kaset. Rozwiązanie według układu i jest obecnie zrealizowane do produkcji elementów ścian wewnętrznych i ścian działowych w systemie W-70. Rozwiązanie według układu II jest zrealizowane i pracuje w Poznaniu. Rozwiązanie według układu III jest w opracowaniu próby realizacji przeprowadza Biuro Konstrukcyjne ZREMB we Wrocławiu. …read more

Budownictwo i architektura : Heineken The City / Tjep

Monday, September 2nd, 2019

Amsterdam Co robisz, gdy Heineken prosi o zaprojektowanie swojego pierwszego sklepu.
Czy umieszczasz meble i ekspozycje w danej przestrzeni.
W Tjep sądzili, że bardziej odpowiednie będzie wylewanie mebli do sześciu monumentalnych budynków położonych w sercu Amsterdamu, tak jakbyśmy napełniali zimny, świeży kieliszek zimnego X-tra Heinekena.
Ta koncepcja przekłada się na wyświetlacze, które ewoluują płynnie od podłóg do ścian i sufitów w abstrakcyjnych dynamicznych ruchach fal.
Idea chłodu jest konsekwentnie stosowana poprzez cały projekt sklepu, w tym oświetlenie oparte na 100% diodach LED (pierwsze w Europie). …read more