Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Wskazówki konstrukcyjne

Tuesday, July 12th, 2016

Podamy tu specjalne dodatkowe zalecenia przy konstruowaniu studni opuszczanych. Ilość zbrojenia w obudowie powinna zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji pracującej w trudnych warunkach i powinna wynosić co najmniej 1,5+2,0 razy tyle, ile wynosi minimalna ilość zbrojenia dla danego przekroju. Naprężenia ścinające powinny być przenoszone przez strzemiona lub pręty odgięte i nawet tam, gdzie naprężenia te mogą być przeniesione przez beton, daje się konstrukcyjnie strzemiona. Otulenie prętów zbrojenia — ok. 5 cm. Szczelność obudowy uzyskuje się najlepiej przez: odpowiedni skład betonu (beton wodoszczelny), — dobre wykonanie szwów roboczych (przerw) betonowania. Zaleca się stosowanie betonu wodoszczelnego oraz wykonywanie złączy roboczych jak w budownictwie hydrotechnicznym. Określone to jest m. in. normą o betonie hydrotechnicznym. Zewnętrzne powłoki izolacyjne, narażone na ścieranie w czasie opuszczania studni, nie znajdują zastosowania. Miejscem konstrukcji obudowy narażonym szczególnie na duże i trudne do określenia siły jest część nożowa studni. Polega się tu na doświadczeniu i wskazówkach praktycznych i daje odpowiednią konstrukcję. Drugim miejscem w obudowie, na które należy zwrócić baczną uwagę, jest konstrukcja wnęk w obudowie, które mają być wykorzystane np. do wykonania dna zbiornika, stropu kesonowego itp. Wbudowanie takiego dna czy stropu może zmienić schemat konstrukcyjny obudowy i może powstać zbiornik, w którym miejscem wymagającym specjalnego skonstruowania są części ścian przy stropie. Są to miejsca narażono na duże momenty utwierdzenia w przypadkach, gdy tworzy się monolityczne połączenia stropu z obudową. Dlatego przy projektowaniu trzeba dobrze przeanalizować pracę obudowy studni W różnych fazach i odpowiednio zaprojektować konstrukcję. [przypisy: ogrodzenia gabionowe, ławki ogrodowe, deska elewacyjna ]

„Odstawianie” noży studni opuszczanych

Tuesday, July 12th, 2016

Nie udalo się wykonać szczelnego korka i strop wykonano z trudnościami. Dlatego dla szybu S-22a zastosowano inną metodę, polegającą na tym, że właściwy żelbetowy strop kesonowy na poziomie 2,40 m nad nożem wykonano pod sprężonym powietrzem w kesonie zamkniętym na poziomie terenu za pomocą prowizorycznego drewnianego stropu kesonowego. Operacja ta powiodła się całkowicie i taki sposób przeróbki studni na kesony był potem stosowany kilkakrotnie. Warto tu przytoczyć następujące uwagi oparte na doświadczeniach z budowy szybów metra warszawskiego. Nie należy forsować (za pomocą gwałtownego pompowania wody ze studni, stosowania materiałów wybuchowych itp.) studni opuszczanych z bagrowaniem podwodnym. Jeśli przy opuszczaniu studni napotyka się trudności lub też gdy studnia odchyla się znacznie Od pionu, należy przejść na metodę sprężonego powietrza. Keson łatwiej jest prowadzić i prostować niż studnię bagrowaną pod wodą. Należy szczególnie ostrożnie i powoli opuszczać studnie i kesony z obudową opuszczaną przy przejściu z gruntów czwartorzędowych w trzeciorzędowe. Jeżeli strop gruntów trzeciorzędowych ma znaczny upad, utrzymanie pionowości obudowy jest bardzo trudne i wymaga wielkiej ostrożności przy prowadzeniu robót. „Odstawianie” noży studni opuszczanych na zewnątrz powierzchni obudowy, choć zalecane przez wiele podręczników technicznych, jest niewskazane. Szczelina pozostawiana w gruncie przez „odstawiony” na zewnątrz powierzchni nóż ułatwia przenikanie wody z górnych warstw, co niejednokrotnie poważnie utrudniało roboty. Warto jeszcze tu dodać, że początkowo uważano, że do wykonania szczelnego i dostatecznie wytrzymałego stropu kesonowego konieczne jest wykucie w obudowie studni dostatecznej bruzdy i zabetonowanie stropu umocowanego w tej bruździe. Praktyka wykazała, że dalej warunek taki nie zawsze był dotrzymywany; rezygnowano więc z wykuwania bruzdy i uzyskiwano szczelny i wytrzymały strop. Starano się także konstruować możliwie lekkie stropy i obciążać je balastem, np. strop Żelbetowy obciążony od góry obiąženiem 15 000 kG/m2 mógł przenosić od dołu nadciśnienie sprężonego powietrza 30 000 kG/m2, przy czym jego zbrojenie dolne i górne było wymiarowane na takie same obciążenia równe 15 000 kG/m2. [podobne: ogrodzenia gabionowe, ławki ogrodowe, deska elewacyjna ]