Posts Tagged ‘arpapol’

Szczegóły konstrukcyjne

Saturday, September 14th, 2019

Rury stropowe. W stropie kesonowym osadza się rury stropowe do przymocowania rur szybowych. Rury stropowe mają kształt lub ściętego stożka; te ostatnie stosuje się zazwyczaj w szybach materiałowych w celu łatwiejszego wprowadzenia kubła z urobkiem do otworu szybu. Górny kołnierz służący do umocowania rury szybowej umieszcza się wewnątrz rury stropowej, aby mieć dostęp do niego od środka przy zdejmowaniu rur szybowych po ukończeniu zagłębiania kesonu. Średnica rur stropowych wynosi zazwyczaj ok. …read more

Doświadczenia z pogrążaniem pali, ścianek szczelnych i rur

Friday, September 13th, 2019

Doświadczenia z pogrążaniem pali, ścianek szczelnych i rur prowadzone były przez kilka instytutów naukowych (np. w ZSRR jeszcze przed 1939 r.). Napotykano różne trudności praktyczne, które udawało się stopniowo przezwyciężać. Sposób wykonywania fundamentów na studniach pogrążanych wibrowaniem rozpowszechnił się w ZSRR, szczególnie w budownictwie morskim i mostowym. Również w Chińskiej Republice Ludowej wykonano szereg dużych robót fundamentowych mostowych na dużych rzekach stosując metodę wibracyjnego pogrążania rur o dużej średnicy. …read more

Miejscowe zuzycie posadzki.

Friday, September 13th, 2019

Doskonałym sposobem utrwalania politury jest stosowanie fluatów. Działanie ich polega na tym, że wsiąkając w pory lastryka nasycają one powierzchnię posadzki krzemionką i utrwalają w ten sposób jej materiał 1). Fluatowanie przeprowadza się przez dwukrotne powlekanie fluatem cynku lub magnezu, po szpachlowaniu i zatarciu porów. Zasklepienie porów i wypełnienie ich krzemionką z fluatów zabezpiecza znacznie powierzchnię podłóg lastrykowych przeciw ścieraniu i utrwala lśniący połysk posadzki. Na zakończenie wymienimy kilka wad posadzek lastrykowych pochodzących głównie z niewłaściwego szlifowania lub użycia niewłaściwych materiałów oraz podamy sposoby usunięcia tych wad. …read more

Plytki posadzkowe lastrykowe

Friday, September 13th, 2019

Prasowanie płytek na stolach obrotowych odbywa się w ten sposób, że stół obraca się skokami po ćwierć obrotu (jeżeli są 4 otwory robocze w stołach) z tym, że podobnie jak poprzednio przy pierwszym otworze następuje włożenie podkładki, na drugim napełnienie formy obiema masami, na trzecim sprasowanie płytki, a na czwartym wyjęcie jej ze stołu przez wyciśnięcie wraz z podkładką do góry. Płytki posadzkowe lastrykowe o większych wymiarach (30 X 30 cm i więcej) można zagęszczać przez wibrowanie na stołach wibracyjnych. Swieże płytki z prasy przenosi się na stojące obok wózki z półkami w ten sposób, że świeżą płytkę ustawia się wraz z podkładką pionowo, dostawia do wolnej strony przenoszonej płytki płytkę z blachy stalowej grubo 2 mm i ujętą w ten sposób z obu stron świeżą płytkę przenosi się na wózek, a następnie odejmuje ostrożnie podkładkę i blachę. Twardnienie płytek odbywa się najczęściej w komorach betonowych, w parze o niskim ciśnieniu, w komorach nie ogrzewanych zaopatrzonych na stropie w rozpylacze wody lub w kąpieli wodnej. Stały dopływ wilgoci do twardniejących świeżych płyt powinien trwać co najmniej dwa tygodnie. …read more

Wykonywanie monolitycznych okien zelbetowych

Thursday, September 12th, 2019

Początkowo okna żelbetowe szklono wyłącznie pojedynczo, gdyż przy szkleniu podwójnym na szybach od strony wewnętrznej osiadał kurz, którego nie można było usunąć. Obecnie niedogodności tej zapobiega się jednym z trzech sposobów: 1) stosuje się profile o tak uformowanych wrębach, że szyby są otulone dwustronnie kitem, zapewniającym całkowitą szczelność przestrzeni zamkniętej między szybami, 2) używa się specjalnej taśmy gumowej, obejmującej dwie szyby i ustalającej ich rozstaw na 6 do 9 mm; taśma ta zastępuje kit, 3) obie szyby łączy się przed ich osadzeniem wokół ich krawędzi listewkami szklanymi o przekroju 6/10+9/12 mm, przy zastosowaniu specjalnego kleju jak do szyb samochodowych i uzyskane w ten sposób pudełko szklane jest tak szczelne, że nie dopuszcza do wnętrza pyłu ani pary. Wykonywanie monolitycznych okien żelbetowych Oknem żelbetowym monolitycznym nazywamy jednolity element żelbetowy, złożony z otoczyny (ramy zewnętrznej) i ze szczeblin, które dzielą powierzchnię okna na kwatery. Według pracy rozróżniamy trzy typy ram okiennych: R1, R2 i R3. Umieszczone wieleszeregowo ramy okienne łączy się za pomocą słupków Iącznikowych. …read more

Aby otrzymac powierzchniowe zylkowanie

Wednesday, September 11th, 2019

Do wykonania płyt może służyć następująca mieszanka: 1/2 części białych grysów nr O, 1/2 części białych grysów nr 00, 1 część mączki białej ziarnistej, 1 część mączki białej pyłowej, 1 część jasnego cementu portlandzkiego z 1/10 częścią ciężarową bieli cynkowej. Aby otrzymać powierzchniowe żyłkowanie, układa się na dnie formy rębem przed jej wypełnieniem, pasy grubego papieru do pakowania, namoczonego w wodzie. Papier faluje i marszczy się, tworząc w mieszaninie zarys nieregularnych wężowatych wgłębień wypełnionych po wyjęciu papieru masą do żyłek. Mieszanina masy do żyłek jest następująca: 1 część cementu portlandzkiego, 1/10 część ciężarowa białej farby, 1/20 część wagowa szaroniebieskiej farby. Często potrzebne są płyty ciemnoszarozielone. …read more

Rzezby ze szlachetnego betonu

Tuesday, September 10th, 2019

Po scyklinowaniu stwardniałej już następnego dnia płyty sztucznego marmuru zdejmuje się z niej ramę, a samą płytę moczy w czystej, miękkiej wodzie, o ile możności deszczowej, Jeżeli pracownia jest ogrzewana, to już po 24 godzinach można zdjąć ramę, a płytę postawić pionowo. Po 5 do 10 dniach można płytę szlifować kamieniem karborundowym. . Pierwsze szlifowanie wykonuje się kamieniem grubym. Po szlifowaniu zmywa się dobrze powierzchnię i szpachluje za pomocą lnianego zwitka. …read more

plyty marmurowe

Monday, September 9th, 2019

Powierzchnia stołów powinna być gładka; w przeciwnym razie okaże się potrzeba szlifowania tylnej płyty marmurowej. Aby płyta łatwo odchodziła od stolu, nakłada się na jego powierzchnię płótno. Formę smaruje się olejem i przymocowuje do betonowej płyty stołu za pomocą drewnianych klamer. Ponieważ rodzajów i, metod wykonywania sztucznych marmurów jest bardzo wiele, trudno opisywać tu wszystkie. Dlatego przytoczymy tylko jedną metodę tzw. …read more

STUDIA PROJEKTOWE

Sunday, September 8th, 2019

STUDIA PROJEKTOWE Jakkolwiek wodociągi są inwestycją kosztowną, to jednak koszt budowy w przeliczeniu na rok pracy nie jest wysoki. Okres amortyzacyjny urządzeń wodociągowych wynosi 25-75 lat; dla sieci; której koszt stanowi 70-90% ogólnych kosztów budowy wodociągu, okres amortyzacyjny wynosi 50 lat. Budowa wodociągu, a przede wszystkim studia projektowe, muszą być przeprowadzone z całą starannością, aby zapewnić możliwie niski koszt 1 m wody, a ponadto mają zapewnić jak najdłuższą trwałość urządzeń. Opracowanie projektu wodociągów polega na dokładnych studiach wstępnych, dotyczących przede wszystkim wyboru źródła zaopatrzenia w wodę. Studia te oprzeć należy na materiałach topograficznych, klimatologicznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych (mapy, przekroje geologiczne sporządzane na podstawie wierceń). …read more

Ustalenie zasobów wód podziemnych

Sunday, September 8th, 2019

Ustalenie zasobów wód podziemnych zależnie od wagi zagadnienia odbywa się w jednej z trzech kategorii: C -obejmuje nie wstępne. W szczególności należy oprzeć się na regionalnych przesłankach geologicznych, hydrogeologicznych i hydrogeologiczno-meteorologicznych, wynikających z literatury i materiałów archiwalnych. Poza tym należy przeprowadzić wizję lokalną istniejących źródeł i ujęć wód podziemnych i zebrać orientacyjne dane co do wydajności tych źródeł. B – Przy zaliczeniu zasobów wody podziemnej do kategorii B należy przeprowadzić pompowania próbne p:r; zy trzech ustalonych depresjach, co najmniej w ciągu 1 doby dla każdej depresji. Obowiązują szczegółowe badania wody: chemiczne i bakteriologiczne. …read more