„Odstawianie” noży studni opuszczanych

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Nie udalo się wykonać szczelnego korka i strop wykonano z trudnościami. Dlatego dla szybu S-22a zastosowano inną metodę, polegającą na tym, że właściwy żelbetowy strop kesonowy na poziomie 2,40 m nad nożem wykonano pod sprężonym powietrzem w kesonie zamkniętym na poziomie terenu za pomocą prowizorycznego drewnianego stropu kesonowego. Operacja ta powiodła się całkowicie i taki sposób przeróbki studni na kesony był potem stosowany kilkakrotnie. Warto tu przytoczyć następujące uwagi oparte na doświadczeniach z budowy szybów metra warszawskiego. Nie należy forsować (za pomocą gwałtownego pompowania wody ze studni, stosowania materiałów wybuchowych itp.) studni opuszczanych z bagrowaniem podwodnym. …read more

Szyby metra warszawskiego

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

W czasie robót przygotowawczych do budowy metra w Warszawie prowadzonych w latach 1951+1953 wykonano 17 szybów o różnych głębokościach: 3 szyby ponad 57 m (maks. 66 m), 13 szybów o głębokościach ok. 40 m i 1 szyb o głębokości 12 m. Na ogólną liczbę wykonanych 757 m metodą studni opuszczanej wykonano 176 m w 10 szybach. Tylko jeden szyb—studnia opuszczana przekroczył 20 m głębokości, a mianowicie wykonano studnię o zagłębieniu 38 m. …read more

Zastosowania metody kesonowej przy awariach i trudnościach opuszczania studni

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Jeśli się przyjmuje, że korek miałby równoważyć swoim ciężarem parcie wody, to grubość korka musiałaby wynosić ok. 0,5 H, gdzie H — wysokość słupa wody nad nożem. To znaczy; że korek miałby wysokość prawie polowy zagłębienia studni pod wodą. Trzeba pamiętać o tym, że beton tężeje pod wodą powoli — chyba że wykorzysta się możliwość podgrzania wody nad korkiem. Wtedy wiązanie i twardnienie betonu skraca się znacznie i można wcześniej przystąpić do odpompowania wody znad korka. …read more

Obudowa studni

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Obudowa studni nie jest przygotowana do przenoszenia takich obciążeń miejscowych; należy więc stosować wewnątrz studni odpowiednie rozparcie, a cięgna konstruować tak, aby docisk nie uszkodził obudowy. Orientacyjny schemat robót ratowniczych w celu przezwyciężenia awarii wielkiej studni. Studnia, o ciężarze ok. 19 tys. T, położyła się na boku i pogrążyła w wodzie, W celu wyprostowania założono tymczasowe dna pod skrajny rząd komór i wypełniono komory balastem gruntowym. …read more

Oczyszczenie korka z piasku i gruzu

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Przed założeniem stropu zawieszono pod nim na ścianach studni przygotowane pręty zbrojeniowe do wykonania żelbetowego dna. Beton podawano do izby roboczej kesonu za pomocą torkretnicy. Ponieważ wyciśnięcie wody znad korka za pomocą sprężonego powietrza było trudne, wśród instalacji znalazła sie pompa wodna, którą odpompowano wodę mad korka. W celu zabezpieczenia stropu i uszczelnienia przed nadmiernym ciśnieniem sprężonego powietrza umieszczono na instalacji doprowadzającej sprężone powietrze zawór bezpieczeństwa, wyregulowany na nadciśnienie niższe niż wytrzymałość stropu. Roboty prowadzono przy nadciśnieniu 0,4 atn. …read more

Ciecz tiksotropowa

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

W górnej części na poziomie terenu trzeba zbudować betonową ścianę prowadzącą o średnicy większej 0 10+30 cm od średnicy studni. Taka ściana, zwykle kątowa z poziomą półką u dołu, powinna być zagłębiona odc. I m pod terenem. W ten sposób na poziomie terenu wytwarza się szpara pomiędzy obudową studni i ścianką prowadzącą o szerokości ok. 5+15 cm. …read more

Pogrążanie studni

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Do pogrążania studni o średnicach 1,0+2,0 m potrzebna jest siła wzbudzająca 50+100 T i moc silnika 120+160 kW. Dla studni o średnicach 2,0+3,0 m wartości te wynoszą odpowiednio 100+200 T i 160+250 kW. W gruntach piaszczystych należy stosować wibratory o liczbie drgań 600+800/min. Natomiast w gruntach gliniastych liczba ta powinna być mniejsza i wynosić 300+450/min. Przy zmiennych warunkach gruntowych należałoby dysponować różnymi wibratorami, przy czym trudno jest jednak przewidzieć wynik ich stosowania w konkretnych warunkach dla konkretnych elementów pogrążonych w grunt. …read more

Dodatki obciążające

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Aby uzyskać zawiesinę cięższą, daje się dodatki obciążające jak baryt. Zródla węgierskie podają np. taki skład ciężkiej zawiesiny (1,4 G/cm3): 120 kg bentonitu, 500 kg iłu — rozdrobnionego, go kg barytu, 120 kg wody. Zawiesinę iłową charakteryzuje się podając następujące właściwości: ciężar objętościowy, lepkość, stabilność, sedymentację, filtrację (zdolność oddawania wody). Przy produkcji zawiesiny stosuje się środki chemiczne — np. …read more

Ciecze tiksotropowe

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Ciecze tiksotropowe mają szereg różnych właściwości, które sprawiają, że znalazły one zastosowanie w wiertnictwie, odlewnictwie, papiernictwie i różnych innych przemysłach. Od 20 lat cieczy tikostropowych używa się w budownictwie, wprowadzając nowe możliwości wykonywania budowli i konstrukcji podziemnych. Cechy zawiesiny sproszkowanego ilu w wodzie zostały poznane najpierw w wiertnictwie. Od roku 1901 stosuje się metodę wiercenia z płuczką iłową. Wcześniej — bo w roku 1888 poznano cechy iłu zbudowanego z minerału zwanego montmorylonitem. …read more

Kształt i wymiary kesonu

Posted by admin on September 15th, 2019
Comments Off

Górną powierzchnię fundamentu wyprowadza się zwykle do poziomu terenu, a w rzekach nieco poniżej poziomu najniższej wody, tak aby odsadzka przykryta była zawsze wodą i nie była nigdy widoczna. Powierzchniom bocznym muru fundamentowego nadaje sie zazwyczaj pochylenie ku środkowi albo wykonuje się je pionowo z odsadzkami. Pozwala to na stopniową zmianę przekroju fundamentu i ułatwia jego zagłębianie. Fundamentom z pochylonymi ścianami nadaje się zwykle nachylenie I : 30+1 : 50, niekiedy jest ono większe do— chodzi nawet do I : 3,5, jak to ma czasem miejsce przy niegłębokich fundamentach wymagających dużej powierzchni posadowienia. Rodzaje kesonów Kesony klasyfikuje się w zależności od kierunku zagłębiania oraz od rodzaju materiału, z którego zostały wykonane. …read more